Friday, 5 November 2010

CPC-Crime Prevention Clusters

Ma CPC ba tla re golega batho ba modimo ga baitse molao ,ditshwanelo tsa motswana yoo otshelang mo botswana ,ke makgetho ale mantsi ke ba bona ba re ba tswala di bara ba sena le fa ele lepodisi (PATROL OFFICER),ke ipotsa gore fa ba ka goloafadiwa ke sengwe kgotsa batho ba ta abo ba le mo ateng tsa ga mang ?gape ga baitse go dumedisa kooteng bare melangwananyana e ba abong ba e tshwere ke yone mangmang.fa e le dibara tsone ba di thoile la bofelo,bagaetsho go lwantsha borukhuthi ga se go kgokgontsha ebile ga se tsela ngwe ya ithoma ba o ntseng o ba thoile.a barutwe fa dithata tsa bone di felelang teng, sa ntha le CLUSTER ga le arutwa go laola maikutlo le gone go bega kgang fa pele ga ba ba tshwanatseng, DIKGOSI le tsone ga di sa thole di itse go tsamaisa dikgotla ka go fiwa wrong info.O ta ba bona ka ditorch tsa dibattery tse di folete,melanwana ga gona le fa ele sheild e ediriswang ke barwaraabone mafokisa.kante bone ba duelwa bokafe kgotsa baithaopile le fa gontse go BOITHAOPO jwa matshega 2016 nnya batho a bauithute maitseo go dumedisa le go tota BATSWANA KA BONE bontsi ja bone ka na sejathapi ga se tsoge jaaka nna jaana baagisanyi MA ZIMS ba ba feta fela......Ija MUALEBE O BUA LA GAGWE GA KE RUMOLE OPE.

Tuesday, 2 November 2010

investment

Investment comes in manyways,as we all know Batswana have comeup with Motshelo to be a huge bonus at the end of the year .Metshelo e mefuta gona le ya Dijo Madi jalajalo .mme o tsenyang dingalo ke wa madi bangwe ga duele bangwe ba ja madi ke go tweng.Re ka dira jang gore re dirisane sentle ka gore motshelo o ka go thusa go reka koloi ya fonkong wa etsenya rankeng or wa nyala ka bonyenyane jwa teng a gona le MOLAO o ka thusang gore METSHELO e tsamaiswe sentle.
Bogologolo kene ke ka go fa dikgomo di le nne o ye go ditsadisa o siele bana masi kgotsa madila mmefa disena go tsala ke motshwaele  le ene anne le dipoelo kgotsa o ta go roba mo tshimong ke bo ke go fa kgetsi tse re sa tswang go di roba.